PostHeaderIcon Новини

17.01.2019 г.

РЗИ-Благоевград уведомява участниците в проведеното през 2017 г. пилотно проучване на територията на област Благоевград, в рамките на Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017 г., че през месец ноември 2018 г. бяха изготвени и изпратени писма до всички участници, чрез които са информирани за конкретно установените резултати от проведеното проучване в тяхното жилище. Същите бяха изпратени препоръчано до адресатите.

В случай, че не сте получили писмото, може лично да го получите в РЗИ-Благоевград.

13.12.2018 г.

Основните хронични незаразни болести (ХНБ) - сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести и диабет са причина за 80 % от смъртните случаи в България.

Доказано е, че посочените болести се причиняват от общи рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене, ниска физическа активност. Практиката показва, че тяхното редуциране води до намаляване на смъртността и заболяемостта от посочените болести. Най-ефективният път за постигане на тази цел са както профилактиката, ранната диагностика и осигуряването на здравословна среда за живот, така и дейностите по националните програми.

За да се подобри здравето на населението и да се повиши качеството на живот, чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболяемост и последствията за здравето, в това число и инвалидизацията, от основните хронични незаразни болести, свързани с рисковите фактори - тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност, Министерският съвет, с Решение № 538 от 12.09.2013 г., прие Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

Цел на програмата е и постигането на широка обществената информираност относно хронични незаразни болести и поведенческите, биологични и психосоциални рискови фактори, водещи до тях.

Целевите групи на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г са кърмачета, деца и млади хора до 29-годишна възраст, жени в детеродна възраст, бременни и кърмещи жени, население в трудоспособна възраст, възрастни и стари хора, медицински специалисти и асоциирани медицински специалисти/здравни професионалисти, немедицински специалисти и партньори.

Информирайте се как да ограничите рисковите за здравето фактори, чрез приложените информационни материали по следните теми:

„Солта ползи и вреди за здравето“; Брошура

„Вредата от употребата на наргиле и цигари, и злоупотребата с алкохол“; Брошура

„Спри и се прегледай“.

„Препоръки за здравословно хранене за населението над 18 г. в Република България“; Брошура

„Препоръки за здравословно хранене на децата от 1 до 7 г.“; Брошура

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести

 

10.12.2018 г.

Изводи и заключения от проведен мониторинг на електромагнитни полета /ЕМП/ на територията на област Благоевград за 2018г.

Съгласно представените резултати от измервания на ЕМП за 23 броя базови станции в населените територии за 2018г.  на територията на област Благоевград няма констатирани случаи на несъответствия с Наредба № 9/1991г. Д.В. брой 35/03.05.1991г. на МЗ и МОСВ за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти. Измерените стойности отговарят на приетите в България хигиени норми. Този резултат е важен, успокоителен за населението, както и за мобилните оператори и се дължи на факта, че се спазва нормативната база за контрол у нас.

Заключение: Съотнесени към националните хигиенни норми и препоръките на ЕС, СЗО и Международна комисия за защита от нейонизиращи лъчения /ICNIRP/, измерените стойности показват, че не се констатира здравен риск от облъчване на населението с ЕМП, излъчвани от антените на базовите станции за мобилна комуникация на територията на област Благоевград. В случай на установени нарушения, както по света, така и в България, се препоръчва поставяне на заграждения и предупредителни табели  с цел ограничаване достъпа на населението до местата с превишени хигиенни норми.

06.12.2018 г.

РЗИ-Благоевград благодари на всички доброволци, които участваха в проведеното през 2017 г. пилотно проучване на територията на област Благоевград, в рамките на Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017 г. и ги уведомява, че до всички участници в проучването са изпратени писма с информация за конкретно установените резултати при проведеното проучване в тяхното жилище.

Пилотното  проучване имаше за цел да оцени скринингово териториалното разпределение на обемна активност на радон в различните административни общини в област Благоевград, с цел изготвяне на радонова карта.

Съгласно чл. 115, т. 1 от Наредбата за радиационна защита, приета с ПМС №20 от 14.02.2018 г., е определено референтно ниво на средногодишна обемна активност на радон във въздуха на жилищни и обществени сгради от 300 Bq/m3. Референтното ниво не следва да бъде разглеждано като строга граница между опасно и безопасно, а по-скоро като указание за предприемане на мерки.

Обикновено налягането в сградите е по-ниско, отколкото налягането в почвата около основата на сградата и поради тази разлика, сградата „издърпва“ радона през цепнатините на основата и други пролуки. По-малка част от постъпването на радон в сградите се дължи на съдържанието на радий -226 в строителните материали. Източник на радон може да бъде и неговото наличие във водите, използвани за питейно-битови нужди.

Могат да бъдат посочени следните пътища за проникване на радон в сградите, с цел подпомагане вземането на решения за търсене на начини за намаляване концентрацията на радон:

 

- пукнатини в бетонните плочи;

- пукнатини в стените между структурните елементи;

- пролуки и пукнатини в бетонните блокове;

- пролуки и пукнатина между стените и основата;

- директен контакт е почвата;

- нарушена цялост на покрития използвани за облицовка на йода, напр. теракот;

- нарушена цялост между фугите;

- пролуки при монтажа на комуникационните тръби;

- строителни материали - тухли, бетон, камък;

- използваната вода за питейно-битови нужди (рядко е основен източник за повишаване нивото на радон в сградата).

 

През зимния сезон постъпването на радон в сградите може да бъде по -интензивно,

отколкото през лятото, поради, тенденциите за пестене на енергия чрез уплътняване на прозорците, с което се намалява въздушния обмен и с това нивото на радон в сградата се повишава. Този факт следва да бъде взет предвид при предприемане на коригиращи мерки.

За намаляването на концентрацията на радон в помещенията, превишаваща референтното ниво, могат дa бъдат предприети редица мерки, съобразно установените максимално измерени концентрации, като за някои от тях дори няма специални изисквания.

Възможните мерки могат да бъдат :

- проветряване на помещенията трикратно за деня и провеждане на допълнително обследване при планирани бъдещи ремонтни дейности с цел предвиждане на мерки за трайно понижение на концентрацията, когато са установени максимални стойности от 300 до 400 Bq/m3;

- подобряване на вентилацията на подподовите пространства с технически средства, когато са установени максимални стойности от 400 до 500 Bq/m3;

- предприемане на мерки за активно понижаване на налягането под сградата и вентилиране на подподовите пространства, когато са установени максимални стойности над 500Bq/m3.

Мерките, които могат да бъдат предприети, както и изборът на най-подходящите  и препоръчителните за всеки конкретен случай за редуциране на концентрацията на радон следва да бъдат съгласувани със строителни специалисти с пълна проектантска правоспособност.

26.11.2018 г.

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ

за проучването на обемната активност на радон в жилища в област Благоевград

 

Проучване на обемната активност на радон в жилища в област Благоевград е проведено за пилотно изпитване на методиката за определяне на райони с повишен радонов риск на територията на България. Периода на провеждане на проучването е от месец февруари до месец април/май 2017 г.

Обобщение на резултатите за общините и общо за Благоевград област е представено в Таблицата. Средната стойности на измерената обемната активност на радон в обследваните жилища е 121 Bq/m3 за Благоевград област. Средногодишната обемна активност на радон в жилищата има вероятност да варира 20% от измерената стойност, съгласно определените сезонни вариации за област Благоевград.

още информация ...

 

16.11.2018 г.


18 ноември 2018 г.

Световен ден за възпоменания на жертвите на пътнотранспортни произшествия

„Пази живота и здравето при движение по пътищата“

виж пълния текст ...

14.11.2018 г.

ПЛАН – ПРОГРАМА

ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ХИВ  И  ХЕПАТИТИ  И 1  ДЕКЕМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН

МОТО „УЗНАЙ СВОЯ СТАТУС“

--------------------------------------------------------------

15 ноември 2018 г.

Международен ден без тютюнопушене

„СПРИ СЕГА ЗА ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ УТРЕ“

Съгласно Закона за здравето (чл.2, т.3 и т.4) Министерство на здравеопазването има ангажимента да осъществява профилактични мерки за предотвратяване на рисковите за здравето фактори, а също така носи отговорността за провеждане на политики за здравословен начин на живот.

26.10.2018 г.

В РЗИ Благоевград от 01.11.2018 Г. във връзка с Решение № 357 от 29 юни 2017 г. на МС , относно обмена на документи по електронен път и привеждането на системите за елетронен документооборот от всички административни органи се въвежда АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (АИС) ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТООБОРОТА И УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТНИЯ ПОТОК.

18.10.2018 г.

ЙОДИРАНАТА СОЛ - УНИВЕРСАЛНО СРЕДСТВО ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ЙОДДЕФИЦИТНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 

Всяка година на 20 октомври се отбелязва Световния ден за профилактика на йоддефицитните заболявания. Йоддефицитните заболявания представляват глобален медико-социален проблем, който засяга над 1,5 милиарда души в целия свят. Йодният дефицит, наред с гладуването, се явява една от главните причини за непълноценното развитие на големи групи от населението. Ето защо Световната здравна организация (СЗО) отделя изключително внимание на този проблем, като стимулира и подпомага въвеждането на широко мащабни програми за ликвидиране на йоддефицитни заболявания в световен мащаб.

още информация ...

--------------------------------------------------

20 октомври - Световен ден за борба с остеопорозата

На 20 октомври ежегодно отбелязваме Световния ден за борба с остеопорозата. Инициативата е под егидата на Международната фондация по остеопороза.

Приблизително една от всеки три жени и един от всеки петима мъже над 50 г. възраст получават остеопорозна фрактура до края на своя живот. Наличието на една фрактура увеличава с 86 % риска от появата на следващи фрактури и при двата пола. При бедрените фрактури смъртността е 20-24 % в рамките на година след фрактурата. Към 2050 г. се очаква броят на бедрените фрактури в света да нарасне с 310 % при мъжете и 240 % при жените.

виж пълния текст ...

----------------------------------

Междуучилищен конкурс „Живей здравословно“

още информация ...

12.10.2018 г.

24 октомври - "Международен ден за борба с наднорменото тегло

На 24 октомври отбелязваме Международния ден за борба с наднорменото тегло. Основната му цел е да стимулира хората да поддържат здравословно тегло, както и да се сложи край на кризата със затлъстяването в световен мащаб.

По данни на Световната здравна организация между 30 и 80% от пълнолетните жители на европейските държави страдат от различна степен на затлъстяване. 14 милиона деца имат наднормено тегло, 3 милиона от тези деца имат болестно затлъстяване.


-------------------------------------------------------------------
12.10.2018 г.

16 октомври - Световен ден на прехраната

На 16 октомври се отбелязва Световният ден на прехраната. На тази дата през 1979 г. по инициатива на ФАО - Организацията на храната и земеделието към ООН, за първи път официално е обявено, че една от най-важните задачи е изкореняването на глада по света и създаването на условия за устойчиво земеделие, което би могло да изхрани населението в световен мащаб.

Целта е да се предизвика по-голямо разбиране от световната общественост на проблемите с прехраната и с общи усилия страните да се борят с глада, лошото хранене и бедността. Денят се отбелязва в над 150 страни, като България се включва през 2006 година.

-------------------------------------------------------------------

12.10.2018 г.

Национална кампания за безплатно поставяне на силанти на първите постоянни молари (6-те зъби) на деца от 5 до 8 г. възраст в рамките на НППОЗД за 2017 г. ще се проведе в периода 15.09.2018 г. - 20.11.2018г.

От 15.09.2018 г. стартира  кампанията за поставяне на силанти на първите постоянни молари (6-те зъби ) на деца от 5 до 8 годишна възраст в рамките на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца до 18 години в България.

Програмата за силанизиране на първите постоянни зъби на децата е първата по рода си профилактична програма в сферата на денталната медицина, утвърдена от Министерския съвет на Република България.

още информация ...

-------------------------------------------------------------------

12.10.2018 г.

15 Октомври - СВЕТОВЕН ДЕН НА ЧИСТИТЕ РЪЦЕ


15 октомври е Световен ден на чистите ръце, който се чества от 2008 г. насам. Той е обявен за такъв  от Общото събрание на ООН за Световна година на хигиената. В инициативата се включват ежегодно близо 200 млн. души от 100 държави. Основната цел на тази мащабна акция с поддръжката на ООН е да привлече вниманието на обществеността към простата хигиенна процедура, която може да спаси живота на милиони хора.

Факт е всъщност, че мнозина не мият правилно ръцете си. Изплакването на ръцете след ползване на тоалетна или пипане на замърсени предмети не върши работа. Те трябва поне 15 секунди да се обтриват със сапун по всички части на ръцете – длани, пръсти, нокти. Може да се използват и готови, спиртни дезинфектанти за ръце, когато няма сапун и вода, но задължително трябва да се предприемат мерки за добра хигиена и здраве.

още информация ...

01.10.2018 г.


Национална кампания за безплатно поставяне на силанти на първите постоянни молари (6-те зъби) на деца от 5 до 8 г. възраст в рамките на НППОЗД за 2017 г. ще се проведе в периода 15.09.2018 г.-20.11.2018 г.

От 15.09.2018 г. стартира кампанията за поставяне на силанти на първите постоянни молари (6-те зъби ) на деца от 5 до 8 годишна възраст в рамките на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца до 18 години в Р.България.

Програмата за силанизиране на първите постоянни зъби на децата е първата по рода си профилактична програма в сферата на денталната медицина, утвърдена от Министерския съвет на Република България.

ВАЖНО!

Програмата за силанизиране на зъбите на децата няма задължителен характер и не се изисква здравна книжка. Поставянето на силанти е безплатно за родителите.Единственото нещо, което се изисква е попълване на информирано съгласие от страна на родителя!

Какво всъщност представлява силанизирането:

Това е поставяне на специален материал, който има за цел да предпази постоянните зъби, които никнат. Става дума за шестите зъби на децата, но само когато те са напълно здрави.

След поникване на зъба в рамките на две, до две години и половина, завършва така нареченото узряване или минерализиране на емайла на зъба.

Това е един бавен процес по време, на който зъбите са изложени на всички вредни влияния, свързани с лошата хигиена на устата, както и използването на храни с много голямо съдържание на захар.

От друга страна, това е свързано и със самата структура и анатомия на зъба, който е не равен и има своя релеф. Именно в този релеф, където има предпоставки за образуване на зъбна плака и на кариес, се поставя този материал.

Той е временен, защото е за период от две, до две години и половина и се изтрива при хранене.

Приема се, че точно в този период, той предпазва зъба и не дава възможност там да се натрупа зъбна плака и от там да се развият първите форми на кариес. Точно тези зъби са много важни, защото те са център на дъвкателно налягане. Те не се сменят и липсата на дори един води до купища други проблеми, свързани преди всичко с развитието на детето.

Процедурата има за цел да се елиминира зъбния кариес при децата, чрез създаване на бариера между зъба и бактериите, които го причиняват.

Списък на лекарите по дентална медицина, които ще извършват силанизиране

ЛИСТОВКИ

27.09.2018 г.

29  СЕПТЕМВРИ

СВЕТОВЕН ДЕН НА СЪРЦЕТО „МОЕТО СЪРЦЕ, ТВОЕТО СЪРЦЕ“

На 29 септември Световната кардиологична федерация чества Световния ден на сърцето. Целта е на този ден да се даде повече гласност за опасността от сърдечни болести, както и за начините за превенция.

В рамките на Световния ден на сърцето, отбелязван в цял свят, усилията на институции, здравни работници, неправителствени организации, са насочени към активно информиране на хората за опасностите и начините за превенция на сърдечните заболявания. Всяка година те причиняват близо 30 % от всички смъртни случаи на земята (над 17 милиона живота годишно). Ако този ръст се запази, прогнозите сочат, че след 20 години броят на починалите от ССЗ ще достигне 23 милиона души годишно.

Тези цифри могат да бъдат драстично намалени с няколко прости правила, които всеки трябва да предприеме в семейната среда: налагане на здравословно меню; повишаване на физическата активност; спиране на тютюнопушенето.

В България средно между 60 и 70% от всички смъртни случаи се дължат на сърдечно-съдови заболявания. Най-засегнати са хората над 55-годишна възраст – в 91% от случаите. Нездравословното хранене е една от основните причини за сърдечно-съдови проблеми, припомнят кардиолози.

Потенциално засегнати са всички, които не спазват някакви рамки за здравословен начин на живот от гледна точка на сърцето. Специалистите препоръчват поне 30-40 минути на ден бързо ходене или леко тичане, за да предпазите сърцето си. Този ден е повод специалистите отново да алармират за съществения проблем, какъвто са сърдечно-съдовите заболявания у нас и за необходимостта от превенция. В повечето случаи има наследствен елемент, но за да се прояви той, трябва да има отключващи фактори, като основните са заседналият начин на живот, неправилният начин на хранене, тютюнопушенет.

19.09.2018 г.

Западнонилска треска


Западнонилската треска е остро инфекциозно заболяване, което се характеризира с трескаво състояние, сънливост, макуло-папулозен обрив, ставни болки, менингеален синдром и рядко развитие на енцефалит.

Заболяването е вирусна зоонозна инфекция с природноогнищен характер и трансмисивен механизъм на предаване с преносители комари.

Причинителят - вирус „Западен Нил“ е РНК вирус, част от семейството на флавивирусите. Вирусът не е устойчив във външната среда.

Естествен резервоар на вируса в природата са диви птици и животни. Хората се заразяват основно при ухапване от комар (предимно комари Culex), но е възможно възникване на инфекция и при органна трансплантация и чрез преливане на кръв.

още информация ...

18.09.2018 г.


Стартира провеждането на 500 ехографски профилактични прегледа и 500 акушеро-гинекологични прегледа с мобилни кабинети

в населени места с компактно ромско население

 

Информираме Ви, че в изпълнение на заповед на Министъра на здравеопазването за възлагане изпълнението на дейности за 2018 г. по Националния план за действие за периода 2015 – 2020 г. за изпълнение на Националната здравна стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 - 2020г.,  приоритет „Здравеопазване”, приет с Решение № 355 на Министерски съвет от 2016 г., на територията на област Благоевград стартира провеждането на профилактични прегледи/изследвания с мобилен акушеро-гинекологичен кабинет и мобилен ехографски кабинет, който са предоставени по договор на МБАЛ Разлог.

Прегледите ще се извършат в населени места с компактно ромско население на лица от ромски произход в област Благоевград.

По предварително изготвен график ще се проведат беседи, кампании и разпространение на информационни материали от Регионална здравна инспекция Благоевград, дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ . Тези дейности ще предхождат профилактичните прегледи.

Графици за извършване на ехографски и гинекологични прегледи

 

13.08.2018 г.

График на ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ м.АВГУСТ-м.СЕПТЕМВРИ 2018

03.08.2018 г.

Световна седмица на кърменето 2018


От 1 до 7 август 2018 г. за 26-и пореден път отбелязваме Световната седмица на кърменето – глобална инициатива за насърчаване, подкрепа и защита на кърменето. Мотото през тази година е: „Кърменето - основа на живота“.

още информация ...

 

30.07.2018 г.

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че от 06.00 ч. на 30.07.2018 г. до 06.00 ч. на 01.08.2018 г. поради планова профилактика (почистване и дезинфекция) на резервоар Чакалица и подаване на вода със силно повишена концентрация на хлор, водата няма да бъде годна за питейно-битови цели в периода на профилактиката.

гр. Благоевград, с. Дъбрава, с. Бело поле, с. Покровник, с. Рилци и с. Изгрев.

23.07.2018 г.

Покана до управителя на фирма "Пирин фарма 2000" ЕООД за съставяне на АУАН

 

08.06.2018 г.

Във връзка с информация, разпространявана в социалните мрежи, включително и публикувани клипове на деца, които сами приготвят желета за игра с течни сапуни, лепила, козметични продукти, бои и оцветители, средства за борба с вредни насекоми и др., Министерството на здравеопазването счита, че подобни практики могат да създадат предпоставка за негативно въздействие върху индивидуалното здраве.

Продуктите, които се пускат на пазара, са безопасни само при очакваната им употребата съгласно указанията, дадени от производителя. Продукти, които се изготвят в домашни условия при смесване на различни вещества, не могат да бъдат считани за безопасни.

В допълнение препоръчваме на всички потребители на различни продукти, съдържащи химични вещества и смеси, същите да бъдат употребявани при спазване на всички изисквания за безопасност, посочени на етикетите им, в т.ч. и след предварително запознаване с посочените Предупреждения за опасност и Препоръки за безопасност.

 
More Articles...