PostHeaderIcon Административни услуги, бланки и образци

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-БЛАГОЕВГРАД

 

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ РЗИ – БЛАГОЕВГРАД

 

1. Издаване на служебна бележка бележка за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики - срок  - 7 дни.

Заявление по образец за издаване на удостоверение за недостатъчност по чл. 81, ал.1, т. 1 от ЗЛЗ

Заявление по образец за издаване на удостоверение за недостатъчност по чл. 81, ал.2 от ЗЛЗ

2. Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища - срок - 14 дни.

Заявление за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ/хоспис

3. Издаване на удостоверения при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища - срок - 14 дни.

Заявление за вписване на промяна в обстоятелствата по регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ/хоспис

4. Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите - срок 14 дни.

Заявление за заличаване от регистъра на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис

5. Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве - срок 14 дни.

Заявление за регистрация за практикуване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

6. Заличаване от регистъра на лицата, пратикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве - срок 14 дни.

Заявление за заличаване на регистрацията на лице, практикуващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

7. Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина - срок 7 дни.

8. Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина - срок 7 дни.

9. Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества - срок 10 дни.

10. Издаване на заповеди за откриване, закриване и промяна в обстоятелствата на лекарски консултативни комисии - срок 7 дни.

11. Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества - срок веднага.

12. Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества - срок веднага.

13. Приемане на молби за освидетелствуване и преосвидетелстване от Териториалната експертна лекарска комисия и други, във връзка с извършване на медицинската експертиза на работоспособността - срок веднага.

14. Вписване в списъка на лекарите, работещи в лечебни заведения-крайни получатели съгласно Наредба № 34 от 2005г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване - срок 7 дни.

15. Приемане и представяне на документи за придобиване на специалност в медицинските университети в страната - веднага.

16. Процедура за вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение - срок 7 дни.

Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение

17. Процедура за заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначениe - срок 7 дни.

Заявление за заличаване на обект с обществено предназначение

18. Издаване на удостоверение за съответствие с изискванията на Наредба № 49 от 2010г. за основните изисквания на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове във връзка с получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност

19. Издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за търговия на едро с лекарствени продукти

20. Процедура за издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води - срок до 3 месеца.

Заявление за регистрация на обект за производство, приготвяне или обработка на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

21. Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води - срок 14 дни.

Заявление за заличаване на регистрацията на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

22. Процедура по издаване на санитарно удостоверение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина - срок 14 дни.

 

23. Процедура по издаване на становище за класифициране на отпадъци - срок 14 дни.

Заявление за издаване на становище за класификация на отпадъци

24. Процедура за издаване на становище за съгласуване на проекти за устройствени схеми и планове - срок 14 дни.

Заявление за издаване на становище за ПУП

25. Процедура за издаване на становище за съгласуване на инвестиционен проект - срок 14 дни.

Заявление за издаване на становище за инвестиционен проект

26. Процедура за издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация - срок 14 дни.

Заявление за издаване на становище за държавно приемателна комисия

27. Издаване на международен сертификат за имунизации

28. Процедура за издаване на сертификат за имунизационно състояние - срок 7 дни.

 

29. Издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

30. Приемане на документи за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки, имащи значение за здравето на човека и издаване на здравно заключение

31. Процедура за издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораб - срок 5 дни.

Заявление за издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сграда, конструкция, предприятие

32. Процедура за издаване на разрешителни за пренасяне на покойници извън страната - срок 2 дни.

Заявление за издаване на разрешение за транспортиране на тленни останки извън страната

33. Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека - срок 14 дни.

34. Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия дрогерия - срок 14 дни.

35. Издаване на становище за държавна приемателна комисия за обекти с йонизиращи лъчения

36. Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения

37. Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение, вкл. на обект с източници на йонизиращи лъчения

38. Издаване на становища за унищожаване на лекарства - срок 14 дни.

39. Извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица

Заявление за измерване факторите на работната среда

Заявление за контрол на храни

Заявление за контрол на козметични средства и битови химични препарати

Заявление за микробиологичен контрол на оборудването

Заявление за контрол на води

40. Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ - срок 7 дни.

41. Процедура за изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици - срок 14 дни.

Заявление за здравна оценка на седмичните учебни разписания

42. Извършване на заверка на ЛЗК и вписване в регистъра - срок 2 дни.

43. Издаване на хигиенно заключение на аптека - срок 14 дни.

Заявление за хигиенно заключение на аптека

44. Издаване на хигиенно заключение за дрогерия - срок 14 дни.

45. Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатацията на обект с обществено предназначение - срок 2 дни.

46. Издаване на удостоверения   за регистрация на лечебно заведение при промяна на видовете дейности, за които е регистрирано лечебното заведение - срок 7 дни.

47. Препис от удостоверение за регистрация на лечебно заведение - срок 7 дни.

48. Издаване на удостоверение за обстоятелствата, вписани в регистъра на лечебните заведения по чл.41, ал.1 и 2 от ЗЛЗ - срок 7 дни.

49. Извършване на проверка за спазване на здравните изисквания при регистрация или при промяна на дейностите на лечебно заведение - срок 14 дни.

50. Издаване на разрешение за използване на вода за питейно-битова употреба с отклонения от изискванията - срок 14 дни.

 

ДРУГИ ЗАЯВЛЕНИЯ, БЛАНКИ И ОБРАЗЦИ

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ"

ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИТЕ ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Протокол за отразяване на устно заявяване на административна услуга

Заявление за комплексна административна услуга чрез лицензиран пощенски оператор

Заявление за достъп до обществена информация

Заявление образец за издаване на удостоверение за осигурителен доход - УП 2

Заявление образец за издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурени лица - УП 3

ДИРЕКЦИЯ "НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ"

Бланки за работа и отчитане на имунизации на ОПЛ

Бланка за Сведение за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика по което ще се извършва отчитането за 4 – то трим.  на 2014 и 2 – ро полугодие 2014г. /промяната е заради отделното отчитане на приложения тетраксим на децата родени след 1-ви юни 2014г./

Работен лист за класификация на отпадъци

 

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

Уведомление за извършване на дейност от обект с обществено предназначение - транспортно/и средство/а

Заявление за издаване на здравна книжка

Заявление за издаване на хигиенно заключение

Заявление за издаване на хигиенно становище

СХЕМА за анализ на здравословното състояние на децата

СХЕМА за анализ на здравословното състояние на учениците

Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса - момчета от 10 месеца до 3 години

Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса - момчета от 3 до 7 години

Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса - момичета от 10 месеца до 3 години

Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса - момичета от 3 до 7 години

Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса - мъже от 7 до 18 години

Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса - жени от 7 до 18 години

 

ДИРЕКЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ"

Заявление за регистрация за практикуване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Книга за посещения на лицата, върху които се практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Съгласие за прилагане на неконвенционален метод за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Предложение за сформиране на ЛКК

Предложение за актуализация на ЛКК

Заявление за предоставяне на специални рецептурни бланки по ЗКНВП и по Наредба № 34 от 25.11.2005 г

Наркотични вещества - Формуляр "Отчет"

Необходими документи за издаване на разрешения за разкриване на аптечен пункт по реда на Нар. № 6/26.01.2001г

Заявление за регистрация на дрогерия

Медицинско направление за ТЕЛК

Приемно-предавателен протокол за специални рецептурни бланки – лекари

Отчет за диспансерните прегледи по Наредба № 39 от 16.11.2004 г.

Отчет за извършените профилактични прегледи по Наредба № 39 от 16.11.2004 г.

Заявление за разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари съгласно Наредба № 6 от 26.01.2001 г.

Заявление за прекратяване на разрешението за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари съгласно Наредба № 6 от 26.01.2001 г.

Заявление за предоставяне на специални рецептурни бланки

Заявление за вписване в регистъра по Наредба № 34

Заявление за заверка до РКМЕ

Удостоверение по чл.7, ал.1, т.3 от Наредба № 35А за условията и реда за предоставяне на месечни добавки за диетично хранене и лекарствени продукти на лица с трайни увреждания със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност и на лица с намалена възможност за социална адаптация

Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Заявление за изготвяне на информация, консултация и справка

Съобщение за регистъра на болни с диабет

Карта за суицидно действие

Съобщение за суицидно действие