PostHeaderIcon Изтегляне

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ"

Заявление за достъп до обществена информация

 

ДИРЕКЦИЯ "НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ"

Бланки за работа и отчитане на имунизации на ОПЛ

Работен лист за класификация на отпадъци

Заявление за издаване на становище за класификация на отпадъци


ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

Заявление за заличаване на обект с обществено предназначение

Заявление за издаване на здравна книжка

Заявление за издаване на хигиенно заключение

Заявление за издаване на хигиенно становище

Заявление за седмично разписание на учебните занятия

Уведомление за извършване на дейност от обект с обществено предназначение - транспортно/и средство/а

Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение

СХЕМА за анализ на здравословното състояние на децата

СХЕМА за анализ на здравословното състояние на учениците

Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса - момчета от 10 месеца до 3 години

Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса - момчета от 3 до 7 години

Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса - момичета от 10 месеца до 3 години

Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса - момичета от 3 до 7 години

Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса - мъже от 7 до 18 години

Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса - жени от 7 до 18 години

 

ДИРЕКЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ"

Наркотични вещества - Формуляр "Отчет"

Необходими документи за издаване на разрешения за разкриване на аптечен пункт по реда на Нар. № 6/26.01.2001г

Приемо-предавателен протокол "Съобщение за смърт"

Заявление за регистрация на дрогерия

Медицинско направление за ТЕЛК

Приемно-предавателен протокол за специални рецептурни бланки – лекари

Отчет за диспансерните прегледи по Наредба № 39 от 16.11.2004 г.

Отчет за извършените профилактични прегледи по Наредба № 39 от 16.11.2004 г.

Заявление за разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари съгласно Наредба № 6 от 26.01.2001 г.

Заявление за прекратяване на разрешението за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари съгласно Наредба № 6 от 26.01.2001 г.

Заявление за предоставяне на специални рецептурни бланки

Заявление за вписване в регистъра по Наредба № 34

Заявление за заверка до РКМЕ

Удостоверение по чл.7, ал.1, т.3 от Наредба № 35А за условията и реда за предоставяне на месечни добавки за диетично хранене и лекарствени продукти на лица с трайни увреждания със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност и на лица с намалена възможност за социална адаптация

Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Заявление за изготвяне на информация, консултация и справка

Съобщение за регистъра на болни с диабет

Карта за суицидно действие

Съобщение за суицидно действие