PostHeaderIcon Нормативни актове

 

ЗАКОНИ

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ

ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ЗАКОН ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛЕКАРИТЕ И НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

ЗАКОН ЗА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИТЕ

ЗАКОН ЗА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ЗАКОН ЗА КРЪВТА, КРЪВОДАРЯВАНЕТО И КРЪВОПРЕЛИВАНЕТО

ЗАКОН ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ЗАКОН ЗА ЧИСТОТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

НАРЕДБИ

НАРЕДБА № 14 ОТ 15 АПРИЛ 2004 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ КРИТЕРИИ И РЕДА НА УСТАНОВЯВАНЕ НА СМЪРТ

НАРЕДБА № 14 ОТ 2 ЮЛИ 2008 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА ПРОДУКТИ И СТОКИ СЪС ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА

НАРЕДБА № 6 ОТ 10 АВГУСТ 2011 Г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА НА ВЪЗРАСТ ОТ 3 ДО 7 ГОДИНИ В ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

НАРЕДБА № 5 ОТ 6 ЮЛИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ЛЕКАРИ И ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И СНАБДЯВАНЕТО ИМ С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

НАРЕДБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

НАРЕДБА № 19 ОТ 22 ЮЛИ 1999Г. ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ

НАРЕДБА № 21 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2000Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА И ОТЧЕТНОСТТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕПАРАТИ

НАРЕДБА № 9 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2001 Г. ЗА РЕДА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 73 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ

НАРЕДБА № 28 ОТ 31 МАЙ 2001Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, В КОИТО НЯМА АПТЕКА, МОГАТ ДА ЗАКУПУВАТ, СЪХРАНЯВАТ И ОТПУСКАТ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

НАРЕДБА № 39 ОТ 16 НОЕМВРИ 2004Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА

НАРЕДБА № 7 ОТ 1 МАРТ 2005Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦАТА, КОИТО УПРАЖНЯВАТ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ

НАРЕДБА № 18 ОТ 20 ЮНИ 2005Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, ПОКАЗАТЕЛИТЕ И МЕТОДИКАТА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

НАРЕДБА № 34 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2006Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НАРЕДБА № 49 ОТ 18 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯТ РЕД НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ И ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

НАРЕДБА № 28 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО, РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА АПТЕКИТЕ И НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ БУТИЛИРАНИТЕ НАТУРАЛНИ МИНЕРАЛНИ, ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ ВОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПИТЕЙНИ ЦЕЛИ

НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА КЛАСИФИЦИРАНЕ, ОПАКОВАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО СЕ ДОПУСКА ТЮТЮНОПУШЕНЕ В ЗАКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА И В СГРАДИТЕ С ОБОСОБЕНИ РАБОТНИ МЕСТА

НАРЕДБА № 9 ОТ 4 АВГУСТ 2006Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА АЗБЕСТ ПРИ РАБОТА

НАРЕДБА № 2 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2007Г. ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ С НИТРАТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИЗТОЧНИЦИ

НАРЕДБА № 2 ОТ 10 ЯНУАРИ 2005Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОФИЛАКТИКАТА И КОНТРОЛА НА ВЪТРЕБОЛНИЧНИТЕ ИНФЕКЦИИ

НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ

НАРЕДБА № 3 ОТ 27 АПРИЛ 2000Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ КАБИНЕТИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩАТА

НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АПРИЛ 2004Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ

НАРЕДБА № 3 ОТ 24 ЯНУАРИ 2005Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИИ

НАРЕДБА № 4 ОТ 21 ЮНИ 2000Г. ЗА СЪОБЩАВАНЕ, ПРОУЧВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ВЗРИВ ОТ ХРАНИТЕЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ

НАРЕДБА № 5 ОТ 23 АПРИЛ 2007Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ВОДИТЕ

НАРЕДБА № 29 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2008Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ДРОГЕРИЯ

НАРЕДБА № 28 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2008Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО, РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА АПТЕКИТЕ И НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ

НАРЕДБА № 9 ОТ 16 МАРТ 2001Г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ

НАРЕДБА №5 ОТ 30 МАЙ 2008Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ ЗА КЪПАНЕ

НАРЕДБА № 9 ОТ 21 МАРТ 2005Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

НАРЕДБА № 11 ЗА САНИТАРНО-ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И РАБОТАТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ АПТЕКИ

НАРЕДБА № 15 ОТ 27 ЮНИ 2006Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ, ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ ТЪРГУВАТ С ХРАНИ, БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ

НАРЕДБА № 15 ОТ 12 МАЙ 2005Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРЕДБА № 15 ОТ 21 АВГУСТ 1987Г. ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ

НАРЕДБА № 21 ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБВАНЕ И ПРЕНАСЯНЕ НА ПОКОЙНИЦИ

НАРЕДБА № 21 ОТ 18 ЮЛИ 2005Г. ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СЪОБЩАВАНЕ И ОТЧЕТ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ

НАРЕДБА № 24 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2003Г. ЗА САНИТАРНО-ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДИСКОТЕКИТЕ

НАРЕДБА № 27 ОТ 16 АВГУСТ 2005Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДРЕХИТЕ ВТОРА УПОТРЕБА

НАРЕДБА № 36 ОТ 30 НОЕМВРИ 2005Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ

НАРЕДБА № 43 ЗА ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ВИРУСНИТЕ ХЕПАТИТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ПМС № 187 ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 1999 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ПМС № 320 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ

ПМС № 7 ОТ 17 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСАТА, КОЯТО СЕ СЪБИРА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО УПРАЖНЯВАТ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ

 

Телефон за сигнали при установени нарушения: 073/83-28-26

0800 13 454

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РМШ

http://hpv-vaccine.bg/
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ