PostHeaderIcon Новини

24.04.2014 г.

Национална кампания „Детската безопасност - споделена отговорност и грижа”


На 23.04.2014 г. Държавната агенция за закрила на детето, в партньорство с Министерство на здравеопазването и други държавни институции, граждански организации и общински администрации обяви началото на Националната кампания „Детската безопасност - споделена отговорност и грижа” с цел да се акцентира вниманието на обществото към темата за детската безопасност и тя да бъде приета като споделена отговорност и грижа на цялото общество.

В рамките на Националната кампания „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа”, ще се проведат следните инициативи:
1.  Национален конкурс за детска рисунка и фотография/фотоколаж на тема „Победи опасността”. Целта на конкурса е да провокира интереса на децата и по този начин да предотврати и да намали случаите на инциденти с деца, като самите деца идентифицират и осъзнаят възможните опасности и начините да ги избегнат; да насочи вниманието на родителите и обществото към темата за детската безопасност; да даде възможност за изява на творческата индивидуалност на децата и да развие креативното им мислене.
Конкурсът включва три подтеми: „Детската безопасност и домът”, „Детската безопасност на пътя и в превозното средство” и „Местата за игра, отдих и забавления - безопасни за деца”.
В конкурса могат да участват деца на възраст от 5 до 18 години.
2. Национален конкурс „В подкрепа на детската безопасност”. Целта на конкурса е превенция на инцидентите и битовия травматизъм при децата, чрез насочване вниманието на обществото към темата за детската безопасност и насърчаване реализирането на инициативи, програми и проекти за превенция на рисковете от злополуки и наранявания на деца, за отстраняване на опасностите в бита и жизнената среда и развитие на социални умения.
За участие в конкурсите могат да кандидатстват детски градини, училища, читалища, клубове и школи за деца, домове и резидентни услуги за деца, лишени от родителски грижи, държавни институции, областни и местни администрации, неправителствени организации, фирми, медии и журналисти, които са реализирали инициативи, програми или проекти за превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца и за отстраняване на опасностите в бита и жизнената среда.

Материали за кампанията

23.04.2014 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ
2014-2020


Разрастването на епидемията от хронични незаразни болести (ХНБ) – сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични респираторни болести и диабет оказва влияние върху социално-икономическото развитие на обществата. Бедността, глобализацията, урбанизацията и стареенето на населението са основните фактори, допринасящи за разпространението на тази епидемия. Продължава нарастването на честотата на разпространение на рисковите за ХНБ фактори.
Министерският съвет  прие с Решение №538 от 12.03.2014г.  Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020г.
Стратегическата цел на Програмата  е да се подобри здравето  на населението  и да се повиши качеството на живота, чрез намаляване  на преждевременната смъртност, заболяемост и последствията за здравето /инвалидизация/ от основните  хронични незаразни болести.

Повече информация ...

22.04.2014 г.

22 април 2014 година - Световен ден на Земята

 

XVIII международен конкурс за детска рисунка
„Не на цигарите!" - 2014


Регионална здравна инспекция - Благоевград Ви уведомява, че през 2014 г. за пореден път ще се проведе XVIII международен конкурс за детска рисунка на тема „Не на цигарите!", организиран от Националния център по обществено здраве и анализи, съвместно с Италианската национална асоциация за борба срещу раковите заболявания. още...

 

04.03.2014 г.

КЪРЛЕЖИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

През пролетно-летния сезон при високи температури и увеличена влажност, се създават добри условия за увеличаване числеността и активността на кърлежите, с което силно нараства и рискът от заразяване с пренасяните от тях инфекции.
Популацията от кърлежи „се събужда” в средата на април, увеличава се в средата на май и достига своя пик през юни. През горещите летни месеци се крият в почвата. През есента е втория пик.


 

19.02.2014 г.

Проект “СПРИ и се прегледай”

17.02.2014 г.

През 2013 г. Министерство на здравеопазването номинира РЗИ Благоевград и партньори  с Грамота за постигнати високи резултати при провеждане на Лятната АНТИСПИН кампания „Животът е безценен”.
По този повод, в рамките на м.февруари и м.март, 2014 г. РЗИ Благоевград има честа да обяви стартирането на пътуваща изложба от плакати на тема „Животът е безценен”. До 30 март 2014 г. плакатите ще бъдат изложени пред НТ ”Н.Вапцаров”, централна градска част / пред община Благоевград /, ЮЗУ „Неофит Рилски” – първи корпус, АУБ – общежития, Младежки дом Благоевград.

Виж повече информация за изложбата ...

14.02.2014 г.

Национална АНТИСПИН кампания "ЖИВОТЪТ Е БЕЗЦЕНЕН"

Награждаване на участниците в конкурса "Любов и здраве"

12.02.2014 г.

14 февруари "Ден на влюбените"

Конкурс "Любов и здраве"

Р Е Г Л А М Е Н Т

Конкурсът „Любов и здраве” се организира от РЗИ Благоевград и се обявява  в рамките на Националната АНТИСПИН кампания „Животът е безценен! – Превенция на ХИВ/СПИН и подкрепа на хора, живеещи с ХИВ”
Целта на конкурса е, да се достигне до различни възрастови групи от населението, чрез популяризиране на отговорно сексуално поведение и превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предаваните инфекции.

За повече информация ...

 

РЕГИОНАЛНА  ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - БЛАГОЕВГРАД
На основание чл. 10 а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 от НКПДС и Заповед № РД 114 /28.01.2014 г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС
1. Главен инспектор в дирекция „Медицински дейности”, отдел „Контрол на медицински дейности” в Регионална здравна инспекция – гр. Благоевград - 1 позиция

 

27.01.2014 г.

Излезе от печат Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст от авторски колектив проф. д-р Стефка Петрова, дм, доц. д-р Веселка Дулева, дм, гл.асист. д-р Лалка Рангелова, дм и инж. хранителни технологии Мариана Куртишева от Националния център по обществено здраве и анализи, д-р Аноанета Антонова – педиатър, д-р Камен Николов от Българската агенция по безопасност на храните.

Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст е утвърден от Министерството на здравеопазването с писмо № 74-01-106 от 5.09.2013 г. като ръководство за внедряване на здравословните принципи в организираното хранене на децата от 0 до 3-годишна възраст и е изцяло съобразен с изискванията на Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни.

още...

02.01.2013 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Медико-статистически отчети

 

СИГНАЛИ  ЗА НАРУШЕНИЯ НА ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ МОЖЕ ДА  ПОДАВАТЕ НА ДЕЖУРНАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ - 0882669312 И 0886155212.

01.12.2013 г.

 
More Articles...